Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EFOTOGALLERY.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH.
 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH.
 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY.
 5. SPOSOBY PŁATNOŚCI.
 6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY.
 7. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO.
 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
 10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Załącznik

 

 1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość

§ 1. Postanowienia ogólne.

 • 1.1. Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.efotogallery.pl prowadzony jest przez Sonar Sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wielkopolski, ulica Kostrzyńska 89 NIP: 599-020-50-85; BDO 000091620; REGON: 0000070136; adres poczty elektronicznej: efotogallery@sonar.pl.
 • 1.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 • 1.3. Definicje:
  • 1.3.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  • 1.3.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
  • 1.3.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
  • 1.3.4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  • 1.3.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  • 1.3.6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
  • 1.3.7. PRODUKT – dostępna w Serwisie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  • 1.3.8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  • 1.3.9. SERWIS INTERNETOWY - Serwis Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.efotogallery.pl.
  • 1.3.10. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Sonar Sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wielkopolski, ulica Kostrzyńska 89 NIP: 599-020-50-85; REGON: 0000070136; adres poczty elektronicznej: efotogallery@sonar.pl.
  • 1.3.11. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu/Usługi zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
  • 1.3.12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
  • 1.3.13. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  • 1.3.14. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu/Usługi ze Sprzedawcą.

§ 2. Rodzaje i zakres Usług Elektronicznych.

 • 2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
  • 2.1.1. Prowadzenie Konta w Serwisie Internetowym.
  • 2.1.2. Umożliwienie złożenia Zamówienia w Serwisie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.
  • 2.1.3. Newsletter.

§ 3. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych.

 • 3.1. Odpłatność:
  • 3.1.1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 • 3.2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  • 3.2.1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
  • 3.2.2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Serwisie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
  • 3.2.3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.
 • 3.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • 3.3.1. Komputer, laptop, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
  • 3.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
  • 3.3.3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.
  • 3.3.4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.
  • 3.3.5. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  • 3.3.6. Wtyczka Adobe Flesh do odtwarzania prezentacji i filmów.
 • 3.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 • 3.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 • 3.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 4. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży

 • 4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Serwisu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • 4.2. Cena Produktu/Usługi uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 • 4.3. Cena Produktu/Usługi uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 • 4.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień.
  • 4.4.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
  • 4.4.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.
  • 4.4.3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.4.2. zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 • 4.5. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu.

§ 5. Sposoby płatności.

 • 5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  • 5.1.1. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
   • 5.1.2.1. Bank: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Gospodarczy Bank Spółdzielczy Barlinek Oddział w Gorzowie Wlkp.
   • 5.1.2.2. Numer rachunku: 52 8355 0009 0001 1804 2000 0004
  • 5.1.3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie http://www.payu.pl/.
 • 5.2. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu PayU.pl.
 • 5.3. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi jako agent rozliczeniowy:
  • 5.3.1. PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, NIP: 779-23-08-495.
 • 5.4. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

§ 7. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych.

 • 7.1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 • 7.2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  • 7.2.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Serwisie Internetowym).
  • 7.2.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@efotogallery.pl lub też pisemnie na adres: Sonar Sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wielkopolski, ulica Kostrzyńska 89. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  • 7.2.3. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  • 7.2.4. W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Usługobiorcy wskazany w ramach Konta.

§ 8. Tryb postępowania reklamacyjnego.

 • 8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu/Usługi z Umową Sprzedaży:
  • 8.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu/Usługi z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2014 roku poz. 827 )
  • 8.1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu/Usługi z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@efotogallery.pl lub też pisemnie na adres: Sonar Sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wielkopolski, ulica Kostrzyńska 89.
  • 8.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
  • 8.1.4. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 • 8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego:
  • 8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@efotogallery.pl lub też pisemnie na adres: Sonar Sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wielkopolski, ulica Kostrzyńska 89.
  • 8.2.2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  • 8.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  • 8.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 9. Prawo odstąpienia od umowy.

 • 9.1. Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub w wiadomości email w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres:Sonar Sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wielkopolski, ulica Kostrzyńska 89 lub na adres email: efotogallery@sonar.pl
 • 9.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr. 1 do Regulaminu.
 • 9.3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 • 9.4. Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób.
 • 9.5. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Produktu/Usługi, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.
 • 9.6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 9.1 oraz 9.5; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

§ 10. Postanowienia końcowe

 • 10.1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
  • 10.1.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
 • 10.2. Zmiana Regulaminu:
  • 10.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
  • 10.2.2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
  • 10.2.3. Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Serwisu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  • 10.2.4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 • 10.3. Rozstrzyganie sporów:
  • 10.3.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.
  • 10.3.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Załącznik nr 1 "Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy"

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Dane klienta

........................................................................

........................................................................

........................................................................

 

Sonar Sp. z o.o.

ul. Kostrzyńska 89

66-400 Gorzów Wielkopolski.

Ja / My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od Umowy Sprzedaży następujących towarów/ świadczenia następującej usługi (*) :

..........................................................................................................................................................................................

Data zamówienia: (*)

Data odbioru towaru: (*)

Imię i nazwisko / Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Proszę dokonać zwrotu na niniejszy numer rachunku bankowego / w następujący sposób (*)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Miejscowość, Data:

 

(*) – Niepotrzebne skreślić.